egzamin

i

Autor: pixabay

Dyplomy on -line. Niecodzienne "obrony" na kaliskiej PWSZ

2020-05-23 12:35

To były pierwsze - w historii szkoły - takie egzaminy dyplomowe. On - line. ​25 nowych inżynierów ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Dyplomy obronili zdalnie. Studenci informatyki zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych , nie mieli problemu ani z obroną ani z inną niż zwykle formą egzaminu. [AUDIO]

Egzaminy odbyły się w dniach między 13 a 20 maja. Przebiegły zgodnie z harmonogramem, który dawał każdemu z dyplomantów godzinę na obronę. Wszystko przebiegło bez zakłóceń. Nie zawiódł ani internet, ani studenci.

Pomimo nietypowych warunków organizacyjnych, odbiegających istotnie od tych tradycyjnych, przebieg egzaminu był zgodny ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem egzaminów dyplomowych odbywanych w siedzibie uczelni. Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, na kanale audiowizualnym w aplikacji MS Teams oraz po przypomnieniu obowiązujących podczas egzaminu zasad i przedstawieniu planu jego przebiegu, przewodniczący oddawał głos dyplomantowi, który prezentował swoją pracę dyplomową inżynierską, a następnie odbywała się dyskusja na temat pracy i jej prezentacji. Kolejną częścią posiedzenia był egzamin ustny, podczas którego dyplomant odpowiadał na trzy pytania z zakresu studiów. Następnie komisja, w trybie niejawnym dla dyplomanta, na zaufanym kanale audiowizualnym, oceniała jego odpowiedzi, a przewodniczący sporządzał protokół z egzaminu dyplomowego, po czym ogłaszała dyplomantowi wynik egzaminu, kończąc spotkanie wirtualnym uściskiem dłoni.

Mówi dr Tatiana Manasterska, prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą.

Egzaminy zostały przeprowadzone na Wydziale Politechnicznym kaliskiej PWSZ. Były pierwszymi w - wymuszonym przez koronawirus- trybie on line.

dr Tatiana Manasterska, prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą o dyplomach on - line